logo
תחומי עיסוק
מיסוי ישראלי ובינלאומי
אחד מתחומי העיסוק המרכזיים במשרד הינו המיסוי הישיר, באמצעות פקודת מס הכנסה, וזאת הן בהיבט הישראלי של המס והן במסגרת הבינלאומית של פעילות. המשרד מתמחה בכל סוגי משלמי המס - תושבי ישראל ותושבי חוץ: יחידים, חברות, מלכ"רים, קרנות, קיבוצים ואגודות שיתופיות אחרות ועוד.
קראו עוד...
מע"מ ומיסוי עקיף
היבטי המיסוי הנוגעים לחוק מס ערך מוסף, לפקודת המכס ולחוק הבלו על הדלק השלכות מורכבות על משלמי המס. בנוסף, דרך ההתמודדות עם סוגיות בנושא המכס והבלו שונה מזו הנהוגה ביחס לסוגיות מתחום שומת מס הכנסה או מע"מ, לרבות בצד הפרוצדורלי.
קראו עוד...
מיסוי מקרקעין
שבח מקרקעין הינו מקרה פרטי של רווח הון, הנובע ממכירת זכות במקרקעין או מעשיית פעולה באיגוד מקרקעין. על מקרה פרטי זה חלות הוראות חוק נפרדות מאלה הקבועות בפקודת מס הכנסה, ועיסוק בתחום מורכב זה דורשת מומחיות עמוקה. משרדנו, המלווה מגוון רחב של גופים ועוסקים הפועלים בתחום המקרקעין, מחזיק בהתמחות רחבה בתחום ומלווה עסקאות רבות ומגוונות שעניינם מקרקעין.
קראו עוד...
ליווי הליכי חקירה, כופר ושימוע
חקירה פלילית בכלל ובתחום המס בפרט הינה אירוע עדין ורגיש ביותר, ובמיוחד הינו אירוע זר לנישום. החשיבות שבהצטיידות בעורך דין טוב כשנפתחת חקירה פלילית ו/או כאשר עשוי להיפתח הליך בירור או חקירה הינה ראשונה במעלה - לשם קבלת ההכוונה הנכונה ואשר תסייע לצמצם את הנזקים שעלולים להתפתח תוך כדי התהליך.
קראו עוד...
גילוי מרצון ומידע מודיעיני
מזה מספר שנים נושא הגילוי מרצון מרכז תשומת לב ייחודית של רשות המסים, ביחס להיבטים שונים של פעילות - בישראל ובחו״ל. הליך גילוי מרצון, מאפשר לנישומים לפנות לרשות בבקשה לדווח על הכנסות ורווחים שהיו להם ושלא דווחו, ולשלם את המס המתחייב, כדי להסיר אתה מחדלים וליהנות מחסינות מהעמדה לדין פלילי.
קראו עוד...
קריפטו ומיסוי מטבעות וירטואליים
בשנים האחרונות קיבל תחום הקריפטו והמטבעות הווירטואליים זרקור משמעותי, לאור הזינוק החד בשוויים של המטבעות ובהמשך - התרסקותם.
קראו עוד...