logo
גילוי מרצון ומידע מודיעיני
דו"ח פרטים אישיים והצהרת מקורות הכנסה - טופס 5329
המלחמה בהון השחור עוברת לשלב המעשה כך בחודשים האחרונים התקבלו אצל אזרחים רבים, הערכות מדברות על כמאה וחמישים אלף (!!!), הודעות דרישה למילוי פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל.
הדפסה

המלחמה בהון השחור עוברת לשלב המעשה כך בחודשים האחרונים התקבלו אצל אזרחים רבים, הערכות מדברות על כמאה וחמישים אלף (!!!) הודעות דרישה למילוי פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל. ההודעות מופנות גם לאזרחים אשר מצויים במעמד של תושבים חוזרים ו/או עולים חדשים רק שלגביהם הדרישה מתייחסת לנכסים והכנסות בישראל. ההודעות האמורות, אשר מונפקות מאגף המודיעין של רשות המיסים, כוללות בתוכן את מספר הזהות של מקבלן והוא אף מתבקש להחזירן בתוך 30 יום מיום הקבלה למחלקת האיתור ברשות המיסים. מבדיקות שערכנו עולה כי מדובר בחתך של אזרחים, אשר אינם מנהלים תיק ברשות המיסים, אשר מרבים לשהות בחו"ל ו/או יוצאים תקופות לחו"ל ו/או רשומים כבעלי יותר מנכס מקרקעין אחד ו/או בעלי רכבי יוקרה ו/או בעלי חשבונות בנים בחו"ל. כאשר מטרת הפניה הינה ברורה – לבדוק האם ישנם הכנסות החייבות במס, בין בישראל ובין בחו"ל ואינן מדווחות. דרישת רשות המיסים מעוגנת בסעיף 135(א)(1) לפקודה ועל כן חובה על מקבלה למלא את הדרישה בצורה מלאה ובמועדה. בשל כך, במקרים מסוימים ישנה חשיבות רבה לאופן מילוי הדוח שכן דוח כאמור מהווה הצהרת המקבל בדבר מעמדו, תושב ישראל או תושב חוץ, אופי הכנסותיו – פטור, זכאי לשיעורי מס מופחתים, ו/או חייב. בשל העובדה כי מדובר בפניה יזומה של רשות המיסים לאותם אזרחים יש לתת תשומת לב מעבר לחשיפות המס האזרחיות, דהיינו חובת תשלום מס, גם לחשיפות במישור העונשין בשל אי ציות לחובות הדיווח ככל שאלו קיימות. במקרים בהם קיים חשש כאמור, הן במישור האזרחי ו/או במישור העונשין אנו ממליצים לשקול בחיוב התייעצות מקצועית וחשיבה מיסויית אופטימלית בטרם תוחזר הדרישה לרשות המיסים.

 

  • המידע באתר מהווה אך סקירה תמציתית שאינה ממצה את המצב החוקי בישראל, לרבות פרסומים שוטפים של רשויות המס ועדכוני חקיקה. מידע זה אינו מהווה תחליף לקריאת החקיקה והפסיקה הרלוונטית בנוסחה המקורי. אין לראות במידע זה משום ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת.
  • מומלץ להיוועץ בגורם מקצועי ומוסמך על מנת להגיע לתכנון מס אופטימלי ההולם את מידותיו האישיות של כל לקוח.
הורד קובץ