logo
מיסים
סיווג אובדן קרן הלוואה כהוצאה פירותית בידי עסקים שאינם מלווים כספים במהלך העסקים הרגיל
ביום 11.2.2016 ניתן פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב השופט קירש בעניין עטיה נכסים והשקעות בע"מ. עיקר המחלוקת סביב השאלה האם אבדן קרן הלוואה יוצר הוצאה/הפסד פירותי או שמא הפסד הוני.
הדפסה

ביום 11.2.2016 ניתן פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב השופט קירש בעניין עטיה נכסים והשקעות בע"מ.[1] עיקר המחלוקת סביב השאלה האם אבדן קרן הלוואה יוצר הוצאה/הפסד פירותי או שמא הפסד הוני.

עובדות המקרה

חברת עטיה הינה חברה העוסקת בייזום וליווי עסקאות בארץ ובחו"ל. בשנת 2008 הובא לפתחה של החברה מידע בדבר הזדמנות עסקית בקרואטיה, שם התנהל מכרז להקמת מתקן עירוני לטיפול באשפה. החברה, לה לא היו המיומנות או האמצעים הנדרשים על מנת להוציא את הפרויקט אל הפועל, ראתה במכרז הזדמנות להפיק רווח מהיר באמצעות זכייה במכרז והעברת הזיכיון למפעיל הפרויקט תמורת תשלום חד פעמי.

לשם ההשתתפות במכרז ולמען מימוש העסקה הקימה החברה שתי ישויות נפרדות, חברת AGS עטיה גרין סולושינס בע"מ, היא חברת הבת הישראלית, וחברת AGS זגרב הנשלטת בידי חברת הבת.

לצורך מימוש התכנית העסקית ובעיקר על מנת לזכות במכרז נחתם הסכם מול אזרח אוקראיני שתפקידו היה לייצג את החברה המקומית ולפעול באופן שיבטיח לחברה את זכייתה במכרז. במסגרת הסכם זה הועברה מקדמה של 600,000 מהחברה המקומית לאזרח האוקראיני. המקדמה הותנתה בהצלחתו של איש הקשר להביא לכך שהחברה תיכלל ברשימה הסופית ממנה תבחר הזוכה במכרז. מקורו של הסכום הנ"ל הינו בהלוואה שניתנה מהחברה האם (המערערת) לחברת הבת ומחברת הבת לחברה המקומית.

לימים, התנאי לא התקיים, איש הקשר האוקראיני נפטר, כספי המקדמה לא הושבו וקרן ההלוואה אבדה. לפיכך, נדרש השופט לשאלה האם אובדן קרן ההלוואה יוצר הוצאה (הפסד) פירותי או שמא הפסד הון?

השופט קירש מצטט את עניין שריון [2] שם נפסק כי:

"אותן הלוואות ומפרעות לא היו תשלומים בעד סחורות או שירותים, אלא הן נעשו כדי להבטיח את תפעול החברה בדרך כלל וללא יחס וזיקה להיקף העסקים, שנעשו בין שתי החברות בתוך אותה תקופה"

וכן, מסתמך על עניין רחובות הירוקה[3] שם קבע השופט אלטוביה כי:

"הכלל להתרת הניכוי הוא שהחוב נתגבש במהלך העסקים הרגיל, כגון עקב תשלום עבור סחורות ושירותים, ובשונה מהלוואה להון תפעול, להשבחה או למטרה אחרת שטיבה הוני"

מדברים אלו למד השופט כי אין להגביל מראש את אפשרות סיווג אובדן הלוואות כהוצאה פירותית רק למקרים בהם ההלוואה נעשית במהלך העסקים הרגיל ובאופן מחזורי משל הייתה כל הלוואה "יחידת מלאי" (כגון בנקים). כלומר, בנסיבות המתאימות אובדן קרן הלוואה עשוי ליצור הוצאה פירותית גם בידי מלווה שהיקף ומחזוריות הלוואותיו אינם עולים לכדי עסק בפני עצמו.

השופט אינו מבסס קביעתו רק על מהותו ואופיו העסקי של נותן ההלוואה (כמוסד כספי) אלא מעניק חשיבות גם למהות היתרון שיווצר לנותן ההלוואה ממתן האשראי. במילים אחרות, הלוואה שנועדה לתמוך בפעילות העסקית השוטפת של נותן ההלוואה תוכל להיחשב כהוצאה ביצור הכנסה עסקית המותרת בניכוי.

כך, "מימון שניתן על מנת ליצור הזדמנות עסקית חדשה שהיא בבחינת עסקה שוטפת שמתבצעת ומסתיימת במהלך המסחר הרגיל - תסווג פירותית. ומימון שניתן על מנת ליצור הזדמנות עסקית שעשויה להיות עבור הגוף המממן מקור הכנסה חדש וקבוע תסווג – תסווג הונית".

השופט התרשם כי ההלוואה שניתנה ע"י החברה לא נועדה בכדי להקנות יתרון מתמיד, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, אלא לשם עשיית עסקה קצרת טווח ככל שאר עסקאותיה של החברה. במידה והיתה ההזדמנות העסקית מתממשת, הייתה מקנה לחברה נתח חד-פעמי מהרווח היזמי הכולל. בנוסף, לחברה היה עניין עסקי ישיר בהבשלת הפרויקט היא זו שנשאה בתשלומים נלווים הדרושים לשם הוצאת המיזם אל הפועל. כלומר ההלוואה ניתנה כחלק בלתי נפרד מהמאמץ המסחרי הכולל של החברה להשיא את רווחי התיווך מ"פרויקט הפסולת" באוקראינה וזאת במסגרת  מהלכם הרגיל של עסקיה בתחום הייזום והתיווך. לפיכך, ניתן לראות הפסד זה כהוצאה פירותית ביצור הכנסה בידי החברה.

יש להדגיש כי השופט מקבל את מבנה האחזקות שהוקם ע"י החברה כמבנה עסקי לגיטימי בעל נפקות כלכלית. לכן, אינו רואה את המקדמה כאילו שולמה במישרין ע"י החברה. עם זאת, ומאחר וההלוואה לחברת הבת ניתנה במסגרת מאמציה העסקיים השוטפים של החברה האם, נקבע כי גם במקרים אלה ניתן לראותה כבעלת אופי פירותי.  


[1] ע"מ 48488-01-14 עטיה נכסים והשקעות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 1 (2016).

[2] ע"א 404/62 שריון כרום ציפוי מתכות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 2 (1963).

[3] בע"א 1113/04 חברת רחובות הירוקה בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן (2011).

 

  • המידע באתר מהווה אך סקירה תמציתית שאינה ממצה את המצב החוקי בישראל, לרבות פרסומים שוטפים של רשויות המס ועדכוני חקיקה. מידע זה אינו מהווה תחליף לקריאת החקיקה והפסיקה הרלוונטית בנוסחה המקורי. אין לראות במידע זה משום ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת.
  • מומלץ להיוועץ בגורם מקצועי ומוסמך על מנת להגיע לתכנון מס אופטימלי ההולם את מידותיו האישיות של כל לקוח.