logo
פרסומים מקצועיים: מיסים
אי-תחרות
בתאריך 21.05.13 ניתן ע"י כב' השופט דר' אחיקם סטולר מבית המשפט המחוזי מרכז פס"ד בעניינו של מר יוסף ברנע, הוא המערער, בשאלת סיווגו של תקבול שקיבל מהחברה בה עבד, עם פרישתו. וביתר פירוט - האם, כטענתו, מדובר בתמורה עבור התחייבותו שלא להתחרות בחברה או שמא כטענת פקיד השומה כתשלום בגין הפרשי שכר בגין עבודתו טרם עזיבתו. וככל שמדובר בתקבול עבור אי תחרות האם מדובר בתקבול הוני או פירותי ?
קראו עוד...
אי תחרות הבחנה לעומת הקביעה בעניין ברנע ואבידן
בתאריך 19.01.14 ניתן ע"י כב' השופט מגן אלטוביה מבית המשפט המחוזי בת"א פס"ד בעניינו של מר אברהם קרינגל, הוא המערער, בשאלת סיווגו של תקבול בסך של כ- 4 מיליון ₪ שקיבל, מחברת אסם בה עבד כמשנה למנכ"ל והופקדו בנאמנות למשך שנתיים ממועד פרישתו. וביתר פירוט האם, כטענת המערער, מדובר בתמורה הונית עבור התחייבותו שלא להתחרות בעסקי החברה ושמירת סודותיה המסחריים או שמא כטענת פקיד השומה כסכום פירותי המהווה חלק ממענק הפרישה ו/או תחליף שכר.
קראו עוד...
חוקיותם ואופן ביטולם של הסכמי שומה
ביום 28 באוקטובר 2015 ניתנה החלטתו של ביהמ"ש המחוזי בת"א בעניין "ק.ד.ש שירותי דת קהילה חינוך וכשרות בע"מ נ' מדינת ישראל פקיד השומה גוש דן". פסק הדין עוסק בשאלת החוקיות ואופן ההשתחררות מהסכם השומה, שנחתם בין ועד השחיטה (להלן: המערערת) לבין פקיד השומה, שעניינו מתן אפשרות למערערת לקזז הוצאות מסויימות, המבוססות על אומדנה, כנגד הכנסותיה.
קראו עוד...
חובת דיווח בגין חוות דעת מיסויית
ביום 30.11.2015 אישרה הכנסת את חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015. החוק נכנס לתוקף ב-1.1.2016 וחל על חוות דעת שניתנו מיום זה ואילך. החוק מטיל חובת דיווח במקרים בהם ניתנת חוות דעת בכתב, החתומה על ידי נותן חוות הדעת. לצד תיקון פקודת מס הכנסה שינויים מקבילים נעשו בחוקי המיסים העקיפים (מס ערך מוסף, בלו על דלק, מכס ומס קניה).
קראו עוד...
סיווג אובדן קרן הלוואה כהוצאה פירותית בידי עסקים שאינם מלווים כספים במהלך העסקים הרגיל
ביום 11.2.2016 ניתן פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב השופט קירש בעניין עטיה נכסים והשקעות בע"מ. עיקר המחלוקת סביב השאלה האם אבדן קרן הלוואה יוצר הוצאה/הפסד פירותי או שמא הפסד הוני.
קראו עוד...
31/10/2018 - מיסוי משיכות בעלים ושימוש בנכסי חברה - מצגת
על אף העובדה שיחיד יכול לסחור עם עצמו (בהתאם להוראות סעיף 85 לפקודה), כשמגיע הדבר להלוואות ומשיכות כספים - המחוקק ביקש לנסות ולמנוע את המצב, ובדרך יצר המון בעיות יישום ופרשנות ביחס לסעיף. ביום עיון מטעם "חשבים" סקרנו את הוראות החקיקה ועמדנו על חלק מהבעיות העולות.
קראו עוד...
"רשות המסים מוציאה צווים לנישומים סמוך לתום ההתיישנות"
רשות המסים מצהירה פעם אחר פעם שהיא רודפת אחרי הכסף הלא מדווח, ההון השחור, הנישומים המעלימים ועוד, ומשקיעה משאבים רבים כדי שכולם ישלמו את המס המגיע למדינה. ואולם, מתברר כי באמצעות ההתנהלות היומיומית שלה היא עצמה גורמת להפסד של לא מעט כסף לקופה הציבורית, כאשר היא בוחרת, כדרך קבע, להוציא לנישומים שומות מס סמוך ואף לאחר תקופת ההתיישנות.
קראו עוד...
תום הלב הנדרש מפקידי המס - הרהורי מיסים, אוקטובר 2020
מסיכה נ' מדינת ישראל: "מצופה כי המשיב, המבקש כיום לגבות מאדם חוב בסך העולה כיום על חצי מיליון ₪, יוודא את העובדות לאשורן וינקוט בזהירות המתחייבת - לבל יטעה את בית המשפט". כב' השופט א.גורמן ע"מ 19458-04-20
קראו עוד...