logo
פרסומים מקצועיים: גילוי מרצון ומידע מודיעיני
דו"ח פרטים אישיים והצהרת מקורות הכנסה - טופס 5329
המלחמה בהון השחור עוברת לשלב המעשה כך בחודשים האחרונים התקבלו אצל אזרחים רבים, הערכות מדברות על כמאה וחמישים אלף (!!!), הודעות דרישה למילוי פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל.
קראו עוד...